دوره و شماره: دوره 11، شماره 30، آبان 1400 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه اولیه دست افزارهای سنگی محوطه‌های دوره مس‌سنگی در غرب استان کردستان

صفحه 7-27

10.22084/nb.2021.21056.2278

حمید حریریان؛ عباس مترجم؛ امیر ساعدموچشی؛ زاهد کریمی؛ سلمان خسروی


4. گزارش مقدماتی فصل نخست کاوش باستان‌شناختی گورستان سَرند -دغدغان آذربایجان‌شرقی

صفحه 73-100

10.22084/nb.2020.22518.2203

سعید ستارنژاد؛ حسین اسماعیلی عتیق؛ محمد رحمت پور؛ جواد ژاله اقدم؛ محسن توحیدی