دوره و شماره: دوره 11، شماره 29، شهریور 1400، صفحه 7-263 
5. تبیین ساختارهای اجتماعی جامعۀ عصر آهن گورستان مسجد کبود تبریز

صفحه 97-118

10.22084/nbsh.2020.19620.1978

علیرضا هژبری نوبری؛ حسین ناصری صومعه؛ فاطمه مختاری پور؛ بهزاد مهدی زاده


8. پژوهشی در کهن فضاهای باز بومی محله ای همدان

صفحه 165-182

10.22084/nbsh.2020.14999.1663

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیده فائزه اعتماد شیخ الاسلامی؛ محمدابراهیم زارعی؛ سید رضا مرتضایی