دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، اردیبهشت 1400 

مقاله پژوهشی

1. بررسی های باستان شناسی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات

صفحه 7-26

10.22084/nbsh.2019.17319.1812

مرتضی خانی پور؛ کمال الدین نیکنامی؛ حسینعلی کاوش؛ محمدامین میرقادری؛ ملیحه طهماسبی؛ حمید طباطبایی


7. مطالعه ترکیبات شیمیایی سفال های اسگرافیاتو: مطالعه موردی محوطه شاهکوه الموت

صفحه 135-151

10.22084/nbsh.2020.18105.1876

پرستو مسجدی خاک؛ سعید مدیرروستا؛ حسن نامی؛ کامبیز کبیری؛ مصطفی خزایی