دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ساختار بصری سفالینه‌های منقوش تل باکون

صفحه 7-24

ماهان ناجی؛ احمد صالحی کاخکی؛ حسن طلایی


3. باتیـــــر؛پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپل‌ذهاب

صفحه 39-50

محمد امین میرقادری؛ کمال الدین نیک نامی؛ بهار رضائی باغ بیدی


5. نشانه‌شناسی نقوش سرسنجاق‌های عصر آهن زاگرس‌مرکزی

صفحه 71-90

محمد حسن سالک اکبری؛ علیرضا هژبری نوبری؛ رضا افهمی