دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، اسفند 1399 
آغاز امارت اسحاق‌بن‌احمد سامانی (301ه.ق.) در سمرقند با استناد بر شواهد سکه‌شناسی

صفحه 173-188

10.22084/nbsh.2020.21034.2084

محمدامین سعادت مهر؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ زهره جوزی