دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 1-172 
گاهنگاری نسبی و مطلق تپه‌ی کلنان بیجار: محوطه ای متعلق به دوره مس و سنگ میانه در غرب ایران

صفحه 31-56

امیر ساعد موچشی؛ کمال الدین نیکنامی؛ مرجان مشکور؛ حسن فاضلی نشلی؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی


مطالعه‌ی گونه شناسی، عناصر و اجزای معماری ایران در دوره ساسانی

صفحه 83-104

مریم محمدی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ علیرضا هژبری نوبری


گورستان عصر آهن چنگبار

صفحه 105-122

امیر صادق نقشینه؛ حسن طلایی؛ کمال الدین نیکنامی