دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، آذر 1392 
مطالعه پتروگرافی سفال عصر آهن غار هوتو

صفحه 63-78

امیر صادق نقشینه؛ الناز حاتمی؛ هومن نیکروان متین


گونه شناختی و معرفی سفالینه های دوران اسلامی بلوچستان (مکران جنوبی)

صفحه 121-140

سید رسول موسوی حاجی؛ محمد مهدی توسلی؛ روح الله شیرازی؛ مریم زور