دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

1. آیکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جیرفت

صفحه 7-36

جلال الدین رفیع فر؛ مهران ملک