دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

آیکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جیرفت

صفحه 7-36

جلال الدین رفیع فر؛ مهران ملک