نویسنده = بهمن فیروزمندی شیره جینی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعۀ استقرارها و سفال خاکستری عصر آهن منطقۀ طالقان (براساس بررسی های میدانی)

دوره 10، شماره 27، زمستان 1399، صفحه 95-114

10.22084/nbsh.2019.19443.1969

محمد رضا حدادیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


2. گاه نگاری غار-دژِ اِسپهبَدان بر اساس؛ پیشینه، وجوه تسمیه و دگرگونی هایِ کاربریِ

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 121-139

10.22084/nbsh.2019.20257.2025

سامان توفیق؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ محمد مرتضایی


3. دربندِ کُولا؛ آوردگاه راهبردی اسپهبدان تبرستان در برابر اعراب

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 123-140

10.22084/nbsh.2018.15372.1688

سامان توفیق؛ بهمن فیروزمندی؛ محمد مرتضایی