دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، مهر 1394، صفحه 1-222 

مقاله پژوهشی

گفته ها و ناگفته هایی در باره باستانشناسی روند گرا

صفحه 7-26

فریبا موسی پور نگاری؛ مهدی مرتضوی


پژوهشی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران نمونه موردی: کردستان عراق

صفحه 125-144

زهرا پیشگامی فرد؛ محمد باقر قالیباف؛ کیومرث یزدانپناه؛ بهرام نصراللهی زاده


مطالعه و تحلیل گونه‌شناختی اثرمهرهای دوره سلوکی

صفحه 145-162

کمال الدین نیکنامی؛ رضا قاسمی؛ رضوان رضائی


مسجد شیخی ها بنایی ناشناخته در شارستان کهن یزد

صفحه 195-206

اسدالله جودکی عزیزی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ اشکان شهبازی؛ اسحاق رضازاده


بازخوانی تحلیل اصول هندسی و تناسب طلایی در مدرسه شوکتیه

صفحه 207-222

حسن هاشمی زرج آباد؛ محمد حسن ضیایی نیا؛ حمیدرضا قربانی