دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 7-231 
5. محوطه‌ها و استقرارهای پارتی شمال و شمال غربی استان لرستان.

صفحه 83-102

موسی سبزی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ محمد بهرامی


6. مکان یابی شهر باستانی شاپورخواست بر اساس شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی

صفحه 103-122

مهتاب اسلامی نسب؛ بهروز افخمی؛ حبیب شهبازی شیران؛ رضا رضالو