دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 7-231 
5. محوطه‌ها و استقرارهای پارتی شمال و شمال غربی استان لرستان.

صفحه 83-102

10.22084/nbsh.2018.15682.1710

موسی سبزی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ محمد بهرامی