دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، اسفند 1397، صفحه 1-245 

مقاله پژوهشی

واکنش‌های فرهنگی جوامع پیش از تاریخ شمال ایران مرکزی به تغییرات اقلیمی هولوسن

صفحه 7-26

10.22084/nbsh.2019.15021.1665

بابک شیخ بیکلو اسلام؛ احمد چایچی امیرخیز؛ حمیدرضا ولی‌پور