دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، بهار 1397 
8. معماری مگارون در آناتولی

صفحه 145-164

10.22084/nbsh.2018.15348.1693

سید محمدرضا آل احمد؛ فرشید ایروانی قدیم