دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 1-241 
4. محوطه چهارروستایی: شواهدی از دوره باکون در سواحل شمالی خلیج فارس

صفحه 65-84

محمدحسین عزیزی خرانقی؛ کمال الدین نیکنامی؛ مرتضی خانی پور؛ مهسا طاهری


11. تحلیل ریاضی کاربندی‌های ساده معماری ایران

صفحه 201-220

حسن ریحانی همدانی؛ صاحب محمدیان منصور؛ وحید افشین مهر؛ محمد رضا بمانیان