دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، اسفند 1396، صفحه 1-257 

مقاله پژوهشی

آب و هوای باستانی و امکان‌سنجی حضور و توسعة اجتماعاتِ نوسنگی در حوزة فرهنگیِ گرگان

صفحه 7-26

10.22084/nbsh.2017.12621.1565

مجید ضیغمی؛ روح الله یوسفی زشک؛ سعید باقی زاده؛ قربانعلی عباسی