دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، اسفند 1396، صفحه 1-257 

مقاله پژوهشی

1. آب و هوای باستانی و امکان‌سنجی حضور و توسعة اجتماعاتِ نوسنگی در حوزة فرهنگیِ گرگان

صفحه 7-26

10.22084/nbsh.2017.12621.1565

مجید ضیغمی؛ روح الله یوسفی زشک؛ سعید باقی زاده؛ قربانعلی عباسی


9. نگاهی علمی مطالعات تطبیقی و ساختاری به نمونه ای از هنر پیکره سازی تزیینی در آثار فلزی دوره ی ایلامی

صفحه 149-162

10.22084/nbsh.2018.10785.1467

پرستو نعیمی طرئی؛ رسول وطن دوست حقیقی؛ صدیقه قدرت آبادی؛ اسماعیل همتی ازندریانی