دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 7-240 
4. داده های تاریخی در سفال نوشته های نسا

صفحه 59-78

صهیب محمدی نوسودی؛ نازنین تمری


10. شناخت فنون ساخت و اجرای لایه زراندود در سفال مینایی، بر اساس مطالعات میکروسکوپی و منابع کهن

صفحه 161-178

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمد امین امامی؛ محمد لامعی رشتی؛ داوود آقا علی گل؛ مهناز عبدالله خان گرجی؛ حمیده چوبک